GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Khóm Long Hưng 1, Phường Long Sơn, thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Email: c1alongsontc@angiang.edu.vn - tranthanhly.info@gmail.com 

Điện thoại: 0296 3 823 647 - 0966 664 998 ( admin )

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 

4. Phương châm giáo dục: 

5. Phương thức hoạt động của trường: 

Ban giám hiệu Trường tiểu học A Long Sơn